DISCLAIMER

DISCLAIMER

Via Hotels-webwerf is 'n aanlyn-inligtingsdiens wat deur IT Hotels Sh.pk gelewer word. U gebruik is onderhewig aan die aanvaarding van die voorwaardes hieronder uiteengesit. As u nie hierdie voorwaardes aanvaar nie, word u versoek om nie die webwerf te gebruik of materiaal daarvan af te laai nie.
Die toegang tot die webwerf van Via Hotels is gratis en vereis geen vorige magtiging, intekening of registrasie nie. Daar kan egter van die gebruiker verwag word om in te teken of te registreer om sekere soorte inligting te bekom of om toegang tot sekere dienste of voorbehoude gebiede te kry.
Hierdie webwerf kan soms geheel of gedeeltelik ontoeganklik wees as gevolg van wanfunksionele en / of verbindingsprobleme of in elk geval gebeure buite die beheer van Via Hotels. Hierdie webwerf word uitsluitlik vir persoonlike gebruik aangebied, en u mag die bladsye van die webwerf op u persoonlike rekenaar druk en / of stoor. Die inhoud van die bladsye van die Via Hotels-webwerf, of dit nou gedeeltelik, vertaling, aanpassing, enige vorm van wysiging of herrangskikking, enige vorm van openbare verspreiding van kopieë, enige aanbieding, demonstrasie of openbare kommunikasie is, is verbode sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van Via Hotels.
Via Hotels behou die reg voor om enige persoon wat die werf direk of indirek beskadig, regstreeks of onregstreeks te vervolg, en veral sagteware of virusse bekendstel wat die inhoud of funksionering van die werf, toerusting of stelsels van die werfoperateur kan of kan beskadig.
Inligting op hierdie webwerf word te goeder trou verskaf en Via Hotels waarborg nie dat hulle volledig is nie. Ondanks voortdurende pogings om die nuutste, volledige en geskikte inligting te verskaf, kan daar tegniese onakkuraathede en tipografiese foute voorkom. Daarom word die inligting op hierdie webwerf sonder enige waarborg vir die betroubaarheid en die waarheid van die inhoud verskaf, en moet dit gevolglik gekontroleer word.
Via Hotels sal in geen geval verantwoordelik gehou word vir enige direkte of indirekte skade wat veroorsaak word deur die regte of onbehoorlike gebruik van hierdie webwerf nie. Verder is Via Hotels nie verantwoordelik vir enige verkeerde bedrywighede, skade, slytasie, kansellasie van data of sagteware in verband met toerusting of gebruikersstelsels as 'n direkte of indirekte gevolg van toegang of voorneme om toegang tot die Via Hotels-webwerf te verkry nie.
Via Hotels behou die reg voor om die webwerf en die inhoud daarvan te eniger tyd sonder kommunikasie te verander, op te dateer of te korrigeer, hetsy voor of nadat die wysigings aangebring is.
Hierdie webwerf kan skakels na ander webwerwe op die Wêreldwye Web bevat. Via Hotels aanvaar geen verantwoordelikheid vir materiaal wat geskep is of geadverteer word deur derde partye waarmee die Via Hotels-webwerf 'n skakel het nie. As u besluit om 'n webwerf te besoek wat gekoppel is aan die Via Hotels-webwerf, doen u dit op eie risiko en aanvaar u verantwoordelikheid vir voorsorg teen virusse en ander vernietigende elemente.
Via Hotels beskou geen skakels vanaf hierdie webwerf of enige inligting of verwysings na inligting uit ander bronne op enige manier as eksplisiete of implisiete goedkeuring nie. Vrae en kommentaar rakende ander webwerwe moet uitsluitlik na die administrateurs van hierdie webwerwe verwys word. Hierdie webwerf kan inligting bevat wat uit ander bronne verkry is, wat in alle gevalle geïdentifiseer is, en waarna verwys moet word in geval dit noodsaaklik is om hierdie inligting te verifieer, insluitend die akkuraatheid, waarheid en volledigheid daarvan.
Via Hotels verteenwoordig en waarborg nie die betroubaarheid van enige ander webwerf van derde partye wat kies om na die webwerf te skakel nie.
Die skakels op die Via Hotels na ander webwerwe word uitsluitlik voorsien vir u inligting. Die skakels impliseer nie dat Via Hotels borg, of dat dit verbonde is aan die organisasies wat die dienste lewer wat op hierdie webwerwe beskryf word nie.
Alle persone kan skakels na hierdie webwerf skep na uitdruklike toestemming deur Via Hotels. Die skakel moet egter uitsluitlik op die tuisblad geplaas word, tensy dit skriftelik deur Via Hotels skriftelik gemagtig is. Die reg om 'n skakel na die webwerf te skep verleen geen eksplisiete of implisiete reg met betrekking tot die webwerf self of die inhoud daarvan nie en kan te eniger tyd herroep word sonder kennisgewing deur Via Hotels.
Via Hotels magtig nie die versending van vertroulike of uiters belangrike inligting via sy webwerf nie. As gevolg hiervan sal alle inligting wat via hierdie webwerf en / of per e-pos ontvang word, as nie-vertroulik beskou word, en Via Hotels sal dit as vry beskou om hierdie inligting te gebruik, met die uitsondering van persoonlike inligting wat deur huidige beskerming beskerm word privaatheidswette.
Via Hotels sal geen verpligtinge rakende sulke materiaal hê nie en dit is vry om dit sonder enige beperking te kopieer, gebruik, openbaar, wys, transformeer en in materiaal opneem, en dit aan derdes versprei. Via Hotels is ook vry om alle idees, konsepte, kennis of tegniese opvattinge wat in hierdie materiaal vervat is, vir enige doel te gebruik, insluitend maar nie beperk nie tot, die ontwikkeling, produksie en verkoop van produkte wat hierdie materiaal gebruik. Elkeen wat wesenlike voorlê, waarborg dat dit publiseerbaar is en aanvaar hierdie verantwoordelikheid en bevry Via Hotels van enige optrede deur ander ten opsigte van bogenoemde materiaal.
Hierdie voorwaardes voldoen aan die Albanese wetgewing. Via Hotels behou die reg voor om regstappe in ander lande of stede as Albanië en Tirana te gebruik om sy belange en regte te beskerm.
Via Hotels is die handelsmerke en logo's wat op hierdie webwerf verskyn. Dit mag nie op enige ander internetwebwerf as die Via Hotels-webwerf gebruik word sonder die vooraf skriftelike toestemming van Via Hotels nie. Die naam Via Hotels en enige handelsmerke wat dié van Via Hotels insluit, mag nie gebruik word as internetadresse van ander webwerwe of as deel van sulke adresse sonder die vooraf skriftelike toestemming van Via Hotels nie.